Privacybeleid en AVG

PRIVACYBELEID BIANCA KRUITZ & AVG WETGEVING

Bianca Kruitz heeft haar privacy beleid aangepast aan de wetgeving volgens AVG, mei 2018. Hier volgt een uiteenzetting van dit beleid.

Website met Certificaat

De website van Chelona is voorzien van een zogenaamd SSL veiligheidscertificaat. Door dit certificaat wordt het verkeer tussen de website en u browser gecodeerd en daardoor beveiligd tegen tussenkomst van anderen. De website draait onder het veilige // protocol. U treft dan ook het bekende groene slotje aan, links naast het internetadres van de website.

Opgeslagen gegevens

Omwille van facturering aan klanten worden uitsluitend de factuuradressen vastgelegd. Geen persoonlijke gegevens van de contactpersonen.

Bianca Kruitz maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met gebruik van persoonsgegevens. Denk hierbij aan profilering door persoonsgegevens.

Verstrekking gegevens aan derden

Onze nieuwsbrief wordt afgehandeld door Mailchimp. E-mailadressen worden bij deze fima opgeslagen en uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en niet aan derden verstrekt. Mailchimp geeft aan volgens de AVG te werken.

Bewaartermijn opgeslagen gegevens

Omwille van wettelijke regelingen, zoals facturering, zijn wij verplicht binnen onze boekhouding factuurgegevens te bewaren voor een bepaalde vastgestelde termijn. Dit is de bewaartermijn van uw gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Hoewel het onmogelijk is om 100% veiligheid te garanderen doet Bianca Kruitz uiterste inspanningen om privacy gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Technisch is er alles aan gedaan om gegevens veilig op te slaan. Denk hierbij aan firewalls, virusscanners, sterke wachtwoorden, permanente uitvoering van de laatste updates voor software, operating system en virusscan etc.

In deze website worden geen persoonsgegevens of welke andere gegevens dan ook opgeslagen. Gegevens die door derden worden aangeleverd via bijvoorbeeld contactformulieren worden lokaal binnen het bedrijf opgeslagen en/of verwerkt.

Bianca Kruitz is een eenmansbedrijf. Organisatorisch zijn alle persoonsgegevens dientengevolge uitstekend beveiligd. Er is maar 1 persoon, de eigenaar van het bedrijf, die toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Bianca Kruitz is geen overheidsinstantie of publieke organisatie. Bovendien is de kernactiviteit niet het verzamelen van persoonsgegevens. Derhalve is er geen FG aangesteld.

Verwerkingsregister

Er is een verwerkingsregister conform de AVG voorhanden. Hierin wordt aangegeven welke gegevens worden opgeslagen, voor welk doel, naar aanleiding van welke wettelijke basis, de bewaartermijn en aan wie deze gegevens nog meer worden verstrekt. De inhoud van dit register komt over een met hetgeen u op deze pagina kunt lezen.

Verwerkersovereenkomst

Mailchimp is de enige relatie waarmee gegevens (mailadressen) worden gedeeld. Mailchimp heeft op haar site een verwerkersovereenkomst beschikbaar.

Inzage gegevens

Iedere betrokkene van Bianca Kruitz kan een verzoek richten om inzage te krijgen van alle over hem/haar opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen dan zonder meer en volledig worden kenbaar gemaakt aan de aanvrager. Betrokken heeft ook het recht om gegevens te laten wijzigen of laten verwijderen. Uiteraard kan dit alleen indien Bianca Kruitz hierdoor haar wettelijke verplichtingen nog kan blijven voldoen.

Klachten

Indien u klachten heeft in relatie tot de opslag van persoonsgegevens door Bianca Kruitz, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Bianca Kruitz zal er alles aan doen om problemen op te lossen. U heeft uiteraard altijd het recht om een klacht aan te brengen bij de privacy toezichthouder. Bianca Kruitz zal u hierbij willen helpen als u hier prijs op stelt.

Contactgegevens

Bianca Kruitz
Kruisstraat 15
6137 SX Sittard

Contactpersoon, verantwoordelijke privacy : Bianca Kruitz (Eigenaar)

Sittard, 28 april 2018